LEVERINGSVOORWAARDEN

Leverings- en Betalingsvoorwaarden
Identiteit ondernemer

Historische Uitgeverij Schoonhoven, handelende onder deze naam.
Voorhaven 14
2871 CJ Schoonhoven
E-mail: info@historischeuitgavenschoonhoven.nl

KvK-nummer: 67361676
Btw-identificatienummer: NL026096092B03

Toepasselijkheid
1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Historische Uitgaven Schoonhoven en haar afnemers.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemers beschikbaar gesteld

Aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De omschrijving maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. de afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Informatie betreffende de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod

Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books en audioboeken, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.
2. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de historische Uitgaven Schoonhoven retourneren.
3. De kosten van terugzenden komen voor rekening van de afnemer.
4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Historische Uitgaven Schoonhoven dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending, of herroeping, terugbetalen. Dat is de prijs voor het product / de producten en eventueel betaalde verzendkosten.
5. Bij e-books en audioboeken is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

Prijzen
1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW

Klachten
1. Klachten en/of opmerkingen kunnen kenbaar gemaakt worden via het ‘contact-formulier’ en worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt.
2. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

Geschillen
1. Elk geschiltussen afnemer en Historische Uitgaven Schoonhoven zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in Rotterdam.

PRIVACYSTATEMENT/-VOORWAARDEN
Historische Uitgaven Schoonhoven is gevestigd aan de Voorhaven 14 2871 CJ Schoonhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
P. Niestadt is de Functionaris Gegevensbescherming van Historische Uitgaven Schoonhoven. Hij is te bereiken via info@historischeuitgavenschoonhoven.nl

De webshop is gebouwd en wordt onderhouden door: Harm de Kluijver

Persoonsgegevens die wij verwerken
Historische Uitgaven Schoonhoven verwekt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te kunnen
handelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 De door u bestelde goederen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@historischeuitgavenschoonhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Historische Uitgaven Schoonhoven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Klantenservice
 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
 Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen bij u af te leveren
 Verzenden van nieuwsbrieven, mits u deze optie hebt aangevinkt
 Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Historische Uitgaven Schoonhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen

Delen van persoonsgegevens met derden
Historische Uitgaven Schoonhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Historische Uitgaven Schoonhoven gebruikt geen technische, functionele en analytische cookies die inbreuk kunnen maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone